صدای خسته من http://sedamimanad.mihanblog.com 2020-05-27T12:09:17+01:00 text/html 2013-10-01T12:22:52+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ عجب روزگاری http://sedamimanad.mihanblog.com/post/135 <P>حالا انگار سالها هم با من سر جنگ دارند</P> <P>&nbsp;پس کی تمام می شود؟</P> <P>این نفس های بی هوده...</P> <P>خودت خوب میدونی که</P> <P>دلم سخت آزرده </P> <P>تنم انگار فرسوده</P> <P>&nbsp;که شب تا صبح </P> <P>و صبح تا شب </P> <P>برای دیدنت این عاشق ...</P> <P>تمام شهر پیموده</P> text/html 2013-07-10T10:03:51+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ سکوت http://sedamimanad.mihanblog.com/post/134 <p> ای که پرسش مرا سکوت کرده ای / </p><p>بی صدای تو دلم شکسته است/ بی نگاه تو، دلم /مثل فصل برگریز خسته است/ </p><p>آه پرپرم نکن ./ ای که بارها تو رابهار گفته ام / </p><p>دوست دارمت /_ جمله ای که بی شمار گفته ام</p> text/html 2012-04-26T10:19:54+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ شبیه برگ پاییزی http://sedamimanad.mihanblog.com/post/133 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2012-02-03T07:54:20+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ مث پاییز http://sedamimanad.mihanblog.com/post/132 <P>،میگذری </P> <P>بی تفاوت</P> <P>سرد وبی روح</P> <P>مث پاییز</P> <P>فصل سرد و زرد و غم ناک</P> <P>&nbsp;بیخیال </P> <P>&nbsp;آخر&nbsp;یه روزعروس فصلها </P> <P>یدفه سر زده می یاد</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-10-21T07:44:28+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ هوای تو http://sedamimanad.mihanblog.com/post/131 <P>شکوه ای نیست ز تو</P> <P>&nbsp;خواهشی نیست زمن</P> <P>وهوا رو به سرمای زمستان</P> <P>وهوای تو به سر.....</P> text/html 2010-11-08T07:38:24+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ حرفی نیست http://sedamimanad.mihanblog.com/post/130 <DIV align=center><B><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=navy>هیچ حرف دگری نیست که با تو بزنم </FONT></FONT></B></DIV> <DIV align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><FONT size=3><FONT color=navy>تو نمی فهمی اندوه مرا.....</FONT></FONT></B><BR><BR></DIV></FONT> <DIV align=center><B><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=navy>چه بگویم به تو ای رفته ز دست </FONT></FONT></B></DIV> <DIV align=center><B><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=navy>شدم از مستی چشمان تو مست...</FONT></FONT></B></DIV> text/html 2010-08-07T08:42:01+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ بی وفا http://sedamimanad.mihanblog.com/post/129 <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>تو همان شعر ناب منی </FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>كه ننوشتمت و فراموش شدی</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>یا كه من قبری غریب </FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>و تو شمعی كه كه نیمه سوخته خاموش شدی</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>رفتی...</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>رفتی و&nbsp; زمن سراغی نگرفتی بی وفا</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>رفتی وبا دیگری هم آغوش شدی</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>چگونه بسرایمت یك بار دگر</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>در این احساس مغمومم</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>كه من چو تشنه ای و تو سالهاست كه نوش شدی</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>خودت كه خوب می دانی منزوی شده ام</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>نوش جانت&nbsp; آن عشق ساختگی</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>ولی حرامت شود این لحظه های بی جنب و جوش من</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>هانی تابستان 89</FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-06-08T06:41:11+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ درد http://sedamimanad.mihanblog.com/post/128 <P align=center>دردها را باید نوشت</P> <P align=center>غم ها را باید كشت</P> <P align=center>عشق ها را باید ستود</P> <P align=center>اما تو را چه بگویم ؟</P> <P align=center>بنویسمت</P> <P align=center>بستایمت</P> <P align=center>....</P> text/html 2010-04-13T15:31:12+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ استخاره http://sedamimanad.mihanblog.com/post/127 <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>من را به غیر عشق به نامی صدا نکن</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>غم را دوباره وارد این ماجرا نکن</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>بیهوده پشت پا به غزلهای من نزن</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>با خاطرات خوب من اینگونه تا نکن</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>موهات را ببند دلم را تکان نده</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>در من دوباره فتنه و بلوا به پا نکن</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>من در کنار توست اگر چشم وا کنی </FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>خود را اسیر پیچ و خم جاده ها نکن</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>بگذار شهر سرخوش زیبائیت شود</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>تنها به وصف آینه ها اکتفا نکن</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>امشب برای ماندنمان استخاره کن</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(51,0,204); FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" align=center><FONT size=5>اما به آیه های بدش اعتنا نکن....</FONT></P> text/html 2010-04-13T15:28:57+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ عزاداری http://sedamimanad.mihanblog.com/post/126 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>تو می رسی و غمی پنهان همیشه پشت سرت جاری</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>همیشه طرح قدم هایت شبیه روز عزاداری</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>تو می نشینی و بین ما نشسته پیکر مغمومی</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>غریب وخسته و خاک آلود؛ به فکر چاره ناچاری</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #339966"><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>شبیه جنگل انبوهی که گر گرفته از اندوهِ -</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>هجوم لشکر چنگیزی... گواهت این غم تاتاری</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>بیا و گریه نکن در خود که شانه های زمین خیسند</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>مرا تحمل باران نیست؛ تو را شهامت خودداری</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>همین که چشم خدا باز است به روی هرچه که پیش آید</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>ببین چه مرهم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شیرینیست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برای سختی و دشواری!!</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>کمی پرنده اگر باشی در آسمان دلم هستی</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #339966"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>رفیق ماهی و مهتابی؛عزیز سرو وسپیداری...</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #339966"><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>چقدر منتظرت بودم !ببینمت کمی آسوده...</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN><EM><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #339966"><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" face=arial,helvetica,sans-serif>دوباره آمده ای اما؛ همان همیشه عزاداری</FONT></STRONG></SPAN></EM></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-01-23T18:31:38+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ باتو http://sedamimanad.mihanblog.com/post/125 <P>چه بگویم که چه می کند با من این عشق نافرجام</P> <P>تو بگو با من تویی که می دانی سالها افتاده ام در دام</P> <P>با توام ای عشق نافرجام</P> text/html 2009-10-03T11:28:10+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ نفس بریده http://sedamimanad.mihanblog.com/post/124 <P align=center>پر ویبال ما شکستند و&nbsp;در قفس گشودند&nbsp;</P> <P align=center>چه رها چه بسته مرغی که دگر نفس ندارد.؟؟؟؟؟؟؟؟</P> <P align=center><A href="http://kavsar.org/images/stories/mtafreqa/20090927557104196.jpg"></A>&nbsp;</P> text/html 2009-08-10T04:34:51+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ یاد تو http://sedamimanad.mihanblog.com/post/123 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>گل مــی کنـــد به باغ نگـاهت جـوانیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>وقــتی بروی دامـــن خـــود می نشانیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>داغ جنون قـــطره ی اشــکم به چشم تو</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>هر چند از دو چـشم خودت می چکانیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>مـن عابـــر شــکســته دل خـلوت تو ام</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>تا بیـکران چشــم خـــودت مــی کشانیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>یک مشـت بغض یخ زده تفسیر می کند</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>انـــــدوه و درد غربــت بــی همــزبانیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>وقــتی پـرید رنگ تو از پشت قصه ها</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>تصــویر شد نهـــایت رنـــگــین کـمانیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>تو، آن گلی که می شــکفی در خیال من</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>پُر می شود زعطر خوشــت زنــدگانیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>در کـهــکشان چـشم تو گم می شود دلم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>سرگـشتـــه در نــــهایــتی از بی نشانیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>زیــبـــاترین ردیف غـــزلهای من توئی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>ای یـــــار ســــرو قـــامت ابـرو کمانیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>حـــالا بیـــا و غــربت ما را مرور کن</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT color=#ffff66>ای یــــادگــــــار وســعت سبـز جوانیم</FONT></SPAN></SPAN></P><A href="http://sedamimanad.mihanblog.com/"></A> text/html 2009-05-27T21:21:26+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ شعر سرنوشت http://sedamimanad.mihanblog.com/post/121 <P align=right>می نویسم از دلم از دردهای کهنه ام</P> <P align=right>غوطه ور چون خسی در گردباد سرنوشت</P> <P align=right>زندگی می کشد مرا تا ناکجای غم</P> <P align=right>من خسته ام ولی خوش بحال سرنوشت</P> <P align=right>نه پای رفتنم بود</P> <P align=right>نه جای ماندنم ولی</P> <P align=right>می برد مرا کاروان سرنوشت</P> <P align=right>در گیر و دارزندگی</P> <P align=right>شعر من&nbsp;رقم نخورد&nbsp; لابلای دفترت</P> <P align=right>من مانده ام چرا هنوز دم میزنی ز سرنوشت</P> <P align=right>بار هاگفته ای صد بار شنیده ام</P> <P align=right>ننویس گناه خود بر پای سرنوشت</P> <P align=right>رفته ای ولی دل می خواهدت هنوز</P> <P align=right>ای بهترین غزل ای شعر سرنوشت...</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2009-03-05T10:45:03+01:00 sedamimanad.mihanblog.com ........................ سرنوشت http://sedamimanad.mihanblog.com/post/120 <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>چه بگویم زسرنوشت</FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>چه بگویم روزگار...</FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>میگویند خطیست بر پیشانی ما!</FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>دست که میکشم</FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>هنوز خیس است از عرق شرم اولین دیدار...</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P>